Έκδοση βιβλίου “The role of Exergy in Energy and Environment” (Nizetic S., Papadopoulos A., ed.)

Έκδοση βιβλίου “The role of Exergy in Energy and Environment” (Nizetic S., Papadopoulos A., ed.), Springer Nature, New York, 2018

“The role of Exergy in Energy and Environment” (Nizetic S., Papadopoulos A., ed.), Springer Nature, New York, 2018